Rregullorja Nr. 19 për Radio Pajisjet dhe Pajisjet Terminale Telekomunikuese dhe Kompatibilitetit Elektromagnetik (Njohja e Konformitetit)’

Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e L me radhë të mbajtur më datë: 04 Korrik 2013, miratoi rregulloren "Rregullorja Teknike për Radio Pajisjet dhe Pajisjet Terminale Telekomunikuese dhe Kompatibilitetit Elektromagnetik (Njohja e Konformitetit),

Kjo Rregullore Teknike, përcakton kushtet themelore për lidhje të radio-pajisjeve dhe pajisjeve terminale telekomunikuese, obligimet që kanë të bëjnë me informatat për specifikat e ndërfaqeve dhe lidhjen me radio-pajisjet dhe pajisjet terminale telekomunikuese, procedurat dhe kushtet për daljen, shitjen dhe vënien në përdorim në Republikën e Kosovës të radio pajisjeve dhe pajisjeve terminale telekomunikuese, përfshi vlerësimin e konformitetit.

Kjo rregullore zbatohet nga prodhuesit, përfaqësuesit e autorizuar të prodhuesve, subjektet përgjegjëse për vendosjen e pajisjeve në tregun e Republikës e Kosovës dhe nga operatorët e rrjeteve të komunikimeve elektronike