Rregullorja Nr 14 - E Drejta per Shteg dhe Shfrytezimin e Perbashket te Infrastruktures

Kjo rregullore eshte miratuar me Vendimin Nr.193 ne mbledhjen e XXXIII të Bordit të mbajtur më datë; 14 Mars 2012. Qëllimi i kësaj Rregullore është inkurajimi i shfrytëzimit efikas të infrastrukturës së komunikimeve elektronike dhe infrastrukturës tjetër të përshtatshme për shtrirjen dhe/ose akomodimin e rrjeteve publike të komunikimeve elektronike me qëllim të zvogëlimit të kostos për shtrirje të rrjetave publike të komunikimeve elektronike