Rregullorja Mbi Parimet dhe Procedurat e Inspektimit nga ART

Rregullorja mbi parimet e Inspektimit të zhvilluara nga ART, përcakton procedurat dhe parimet në lidhje me aktivitetet e inspektimit nga ART, si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e njësive relevante të inspektorit dhe obligimet e palëve që janë si subject i inspektimit. Rregullorja përmbanë 4 kapituj dhe 19 nene, dhe hynë në fuqi në ditën e miratimit të sajë nga bordi i ART.