Uredbe

Regulatorni autoritet elektronskih i postanskih komunikacija ima mandat i kompetencije za izdavanje uredbi i uputstava (administrativnih pravila) za implementaciju i sprovodjenje Zakona o elektronskim komunikacijama.

U nastavku cete moci da se upoznate sa svim uredbama koje proizilaze od Upravnog Odbora RAEPK-a, uredbi koje formiraju sekundarno zakonodavstvo u sektoru elektronskih i postanskih komunikacija.

 

 

 • Priština, 16 August 2022

  Oredba o otvorenom Pristupu i Zajednickom koriscenja infrasturkture

  Ova uredba je zasnovana na clanu 9, tacke 3.3, 3.5 i 3.7 Zakona br. 04/L-109 o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu - Zakon o elektronskim komunikacijama) i Zakonu br. 06/L-112 za ratifikaciju sporazuma o finansiranju izmedu Republike Kosovo i medunarodnog udruzenja za razvoj za projekat digitalne ekonomije Kosova kao pravne osnove za...

  čitaj više
 • Priština, 02 Mart 2018

  UREDBA O „GODISNJIM NAKNADAMA ZA NADZOR I PRAVO KORISCENJA RADIO-FREKVENCIJA”

  Ova uredba se izdaje na osnovu clana 3. stav 1. clana 10. stavovi 4) i 12), clana 45. stavovi 1) i 2), clana 54. stav 2), tacka 2.6. i člana 57. stavovi 1) i 2) Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109.

  Cilj ove Uredbe je utvrdivanje redovnih godisnjih naknada za nadzor koriscenja...

  čitaj više
 • Priština, 17 Septembar 2012

  Pravilnik br.16-Radio amaterske usluge u Republici Kosovo

  čitaj više
 • Priština, 21 Mart 2012

  Pravilnik br.14-O pravuputa I zajednicko koriscenje infrastrukture

  Ovaj pravilnik je odobren Odlukom br. 193 na sastanku odbora održan datum 14 Mart 2012, Cilj ovog pravilnika je potpora efikasnog korišćenja infrastrukture elektronskih komunikacija i druge infrastrukture, pogodne za proširenje ili postavljanje javnih mreža elektronskih komunikacija,u cilju smanjivanja troškova...

  čitaj više
 • Priština, 08 Mart 2011

  Izmene I Dopune U Uredbu Za Licence I Ovlascenja

  čitaj više
 • Priština, 04 Oktobar 2010

  Administrativno Uputstvo O Tarifi Za Obradu Zahteva

  čitaj više
 • Priština, 01 Oktobar 2010

  Uredba za Licence i Ovlascenja

  čitaj više