Saopštenje za objavljivanje Izveštaja Rada RAEPK-a za 2013 godinu

Regulatorni Autoritet za Elektronske i Poštanske Komunikacije (Autoritet) u skladu i primeni primenjljivih propisa  Zakona o  Elektronskim Komunikacijama Br. 04/L-109 i Zakona o Poštanskim Uslugama Br. 03/L-185 objavio je Godišnj Izveštaj za 2013 godinu,  s družen sa finansijskim izveštajem, koji kao takav predstavljen za informaciju, razmatranje i usvajanje, njenog osnovanog autroriteta, Skupštine Republike Kosova.

Redovni radn godišnji  izveštaj s hodno sa odredjenim propisima primenjivih Zakona i prakse Autoriteta predstavlja detalni splet razvoja tržišta nad kojim vrši nadzor i reguliše Autoritet i izmedju ostalog sadrži;

  • Godišnj i Izveštaj Autoriteta za predhodnu  godinu (2013),
  • Opstih Pregleda i Glavnih Trzisnih Indikatora koji regulise i vrsi nadzor Autoritet (kao sto su podaci o stanju elektronsko komunikacionih i postanskih usluga);
  • Finansijski Izvestaj za 2013 godinu;
  • Godisnji Radni  Program za tekucu godinu (2014); i
  • Doticne priloge sa predstavljanjem podataka o izdatim ovlascenjima od strane Autoriteta o delovanju i pruzanju elektronsko komunikcijskih i postanskih usluga.  

Kao što se i može zakljućiti od predstavljenog kod uvodnog dela izveštaj, delatnosti Autoriteta tokom 2013 godine, izrićitu su  koncetrisani na primenu propisa Zakona o Elektronskim  Komunikacijama kojim je stupio na snagu na kraju 2012 godine i primenu prioriteta i strateških predvidjenih objektiva za regulisanje elektronskih komunikaciaj i poštanskih usluga sa posebnim naznakom u čuvanju i promovisanju efektivne i stabilne konkurencije, u podsticanju konkurencije usluga kao jedan od osnovnog preduslova   za investiranje u tržta kod kojih vrši nadzor i reguliše Autoritet, obezbedjivanje potrebnog kvaliteta elektronsko komunikacionih i poštanskih usluga sa povoljnim cenama za krajne korisnike (potrošaći) ovih usluga, kao i unapredjenje i obebedjivanje jedan nivo i visoko tranparencije u ostvarenju i zaštitu potrošaćkih prava. 

 

Preuzmi dokumenat