ODLUKA Br. 1393 za“Regulisanje veleprodajnih i maloprodajnih tarifa roaminga kao i onih za terminaciju mobilnih poziva izmedu Republike Kosovo i Zapadnog Balkana”

Na osnovu clana 1, clana 3, stav 1), clana 9, stav 1), clana 64. stav 1) i clana 79, stav 1) i 2) Zakona o elektronskim komunikacijama br. 04/L-109 (u daljem tekstu: Zakon ili ZEK); Clanova 1, 2, 3, 4, 5. i clana 7. “Sporazuma o smanjenju cena za roaming usluge za javne mreze mobilnnih komunikacija u regionu Zapadnog Balkana” (Ref. Br. 249/2/19) potpisanog izmedu ministarstava odgovornih za oblast elektronskih komunikacija iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije (u daljem tekstu - ZB) dana 04. aprila 2019. godine; Uredbe EU br. 531/2012 (EU) o “Usluzi roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrezama”, dopunjenoj i izmenjenoj Uredbom EU br. 2015/2120 i Uredbom br. 2017/920 u vezi roaming pravila veleprodajnog trzista roaminga, istog kao i kod kuce “roaming like at home-RLAH”; Sprovedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 2016/2286, koja regulise politike postene/pravedne upotrebe i clana 13. stav 1) i 5) Statuta Regulatornog autoriteta za elektronske i postanske komunikacije (u daljem tekstu - Autoritet ili RAEPK), Odbor autoriteta Odlukom br. 1393 (br. Prot. 061/B/19) u sprhu implementacije  “Sporazuma o smanjenju cena za roaming usluge za javne mreze mobilnih komunikacija u regionu Zapadnog Balkana” je Regulisao veleprodajnih i maloprodajnih tarifa roaminga kao i onih za terminaciju mobilnih poziva izmeÄ‘u Republike Kosovo i Zapadnog Balkana”

 

Preuzmi dokumenat