Këshillim Publik - Regjistrimi i përdoruesve të Telefonisë Mobile