Këshillim Publik - Regjistrimi i përdoruesve të Telefonisë Mobile

Prishtine, 28 Korrik 2010

Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenet; 4 pika 4, 69, 70, 74, 76 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85, njofton të gjitha palët e interesuara se nis këshillimin publik për draft rregulloren për regjistrimin e gjithë përdoruesve mobile.

Te interesuarit duhet të shprehin mendimet e tyre brenda 30 ditëve nga data e publikimit të këtij njoftimi.

Formulari për regjistrim të përdoruesve mobil

Për informacion mund të kontaktoni në adresën e e-mail: consult@art-ks.org

  • Prishtinë, 04 Tetor 2010

    Këshillim Publik - Regjistrimi i përdoruesve të Telefonisë Mobile

    lexo më shumë