Këshillim publik - Zgjedhja dhe parazgjedhja e operatorit