Udherrefyesin mbi Procedurat e Administruara nga Departamenti për Menaxhimin e Frekeuncave

Bordi i ART me date 26/07/2011, ka aprovuar “Udherrefyesin mbi Procedurat e Administruara nga Departamenti për Menaxhimin e Frekeuncave”, i cili ka për qëlim  informimin e të gjithë përdoruesve aktual dhe atyre potencial të spektrit frekuencor, lidhur me procedurat administrative dhe sistemin e dënimeve që do të aplikoj ART, ndaj atyre shfrytëzuesve të cilët  nuk i përmbahen procedurave të rregullta të licencimit, tarifmit etj., të përcaktuar me Ligjin e Telekomunikacionit 2002/07, te amendamentuar me ligjin nr. 03/L-08 dhe Rregulloret e ART-së