Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullores për Dhënien e Licencave për Akordimin e së Drejtës për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave

Me këtë rregullore është përcaktuar procedura e kërkimit, procesimit dhe akordimit të së drejtës për shfrytëzimin e radio frekuencave. Të gjithë këto rregulla do të aplikohen apo vlejnë në raport me  të gjithë të interesuarit apo shfrytëzuesit potencial të radio frekuenacave në Republikën e Kosovës.