Radio-Amatorët

Aplikacioni per Radio  Amator

Forma e Aplikimit per Licence GRUPORE Radio Amatore 

Formular Regjistrimi per Provim Radio Amator - Shtojca 2

Rregullore nr 16 per Sherbimet Radio Amatore

Tabela e Licencave të Radio Amatorëve të Kosovës

Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë Radio amatoret e Kosovës, të licencuar nga Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave.

 
Tabela e Licencave të radio amatorëve ndërkombëtarë

Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë Radio amatoret e ndërkombëtarë, të licencuar nga Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave për të operuar në Kosovë.