TABELA OPERATORËVE TË LICENCUAR NGA ARKEP DERI ME 31 DHJETOR, 2012

Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë operatorët, shfrytëzues të radio-frekuencave, të licencuar nga Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave, deri me 31 Dhjetor,  2012.