TABELA E LICENSAVE TE OPERATORVE- SHFRYTEZUES TE RADIO FREKUENCAVE TE LESHUARA NGA ART- DMF DERI ME 23 TETOR 2012

Në këtë tabelë janë paraqitur të gjithë operatorët, shfrytëzues të radio-frekuencave, të licencuar nga Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, përkatësisht Departamenti për Menaxhim të Frekuencave, deri me 23 tetor 2012.