Reg Nr 26 - Plani Kombëtar i Numeracionit për Rrjetat e Komunikimeve Elektronike

Bordi i ARKEP në mbledhjen LX) të mbajtur me datë; 28 Maj, 2014, sipas konkluzioneve të nxjerra lidhur me pikën 1) të rendit të ditës; dhe shqyrtimit përmbyllës të administruar në mbledhjen e LXI) të mbajtur me datë; 30 Korrik, 2014 referuar pikës së 2) të rendit të ditës, pas shqyrtimit të materialeve shkresore dhe komenteve të prezantuara nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe konfirmimit të dhënë gjatë shqyrtimit nga Departamenti Ligjor (DL), miratoi dokumentin "Rregullore për Planin Kombëtar të Numeracionit për Rrjetet e Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës" (Ref. Rregullorja Nr.26; Nr.Prot.023/B/14).

Qëllimi i kësaj Rregulloreje është definimi i Planit Kombëtar të Numeracionit, përcaktimit të strukturës, gjatësisë dhe procedurave për dhënien e numrave për qasje në rrjetet dhe shërbimet publike të komunikimeve elektronike.