Rregullorja Nr. 20 per Kualitetin e Sherbimeve te Komunikimeve Elektronike

Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e LIV me radhë të mbajtur më datë: 13 dhe 19 Nëntor 2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Komunikimeve Elektronike (DKE) me përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët e ardhur përmes programit të asistencës teknike nga KE, përmes mekanizmit të TAIEX, miratoi 'Rregulloren për kualitetin e shërbimeve të komunikimeve elektronike ' (Nr.Prot. 043/B/13).