Rregullorja Nr.16 per Sherbimet Radio Amatore

Kjo Rregullore, ka për qëllim krijimin e parakushteve për zbatimin e Ligjit dhe sigurimin e rregullimit të shërbimeve telekomunikuese në fushën e radio amatorëve.

Rregullat do të jenë të aplikueshme ndaj të gjithë stacioneve në shërbimin amator dhe amator me satelit, me përjashtim të stacioneve të hapësirës së shërbimit amator satelitor.

Aplikacioni për licencë radioamatore individuale

Aplikacioni për licencë radioamatore grupore

Ju lutem gjeni më poshtë të dhënat e pagesës në llogarinë të mbajtur në BQK:

Paguaj:

Raiffesen Zentrelbank Osterreich AG

SWIFT/BIC-Code: RZABAATWW

Bank Sort Code: 31000

Llogaria: Banka Qëndrore e Kosovës

Account no: 55044937

IBAN: AT263100000055044937

Detajet e përfituesit përfundimtar të llogarisë (emri + numri) në këtë rast Autoritetin Rregullativ i Telekomunikacionit dhe numri i xhirollogarisë 1000450000000273 dhe shtoni detajet e pagesës (për rimbursimin e ...)