Ndryshimi dhe Plotesimi i Rregullores per Licenca dhe Autorizime