Rregullore për Tarifimin e Spektrit Frekuencor

    Kjo rregullore përcakton tarifat për spektrin frekuencor dhe vlen për të gjithë ofruesit dhe shfrytëzuesit e shërbimeve publike dhe private te telekomunikacionit që shfrytëzojnë resurse të kufizuara radio frekuencore në territorin e Kosovës.

   Me kete rregullore te aprovuar 22 tetor 2011, e cila do te jete vlefshme nga data 25.01.2011, shfuqizohen: Rregullorja për tarifimin e spektrit Nr. 182/07, dt. 11 Qershor, 2007 dhe Ndryshimi/plotësimi i rregullores për tarifim te spektrit nr. 028/09 dt. 13 Shkurt, 2009.