Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullores për Tarifim të Spektrit Frekuencor

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit me qëllim të:

- menaxhimit me efikas të resurseve frekuencore,

-eliminimit të paqartësive të cilat mund të krijohen gjatë procesit të tarfimit,

- inkurajimit dhe krijimit të lehtësive për shfrytëzuesit e këtij resursi, si dhe

duke pasur parsysh praktikat e mira të shteteve të rajonit dhe atyre evropiane, ka aprovuar Ndryshimin  e Rregullorës për Tarifim të Spektrit Frekuencor (rreg. ART 182/07, dt. 11 qershor 2007).