MTPT Udhëzim Administrativ mbi caktimin e dënimeve për kundërvajtjet nga Telekominikacioni