Rregullore për Licenca dhe Autorizime

Kjo Rregullore është nxjerr në bazë të nenit 4 alineja 4, nenit 20, 22 al.3 të Ligjit për Telekomunikacionin  Nr. 2002/7  dhe vendimit të Bordit të ART të datës 07.09.2005.