Rregullorja nr. 48 për për Oferten Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe Bitstream”

Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 33, nenit 34, nenti 36, neni 37, nenit 79  paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit në mbledhjen e mbajtur me dt. 24 Qershor 2020 me Vendimin nr. 1598 (nr. Prot.031/B/20, dt. 07/07/2020) ka Miratuar Rregulloren për Oferten Referente për Qasjen e Hapur në Lakun Lokal dhe Bitstream.

Kjo Rregullore përcakton procedurat dhe afatet e fundit për ndërmarrjen e komunikimeve elektronike me fuqi të ndjeshme në treg, në të cilat ARKEP ka obliguar për përgatitjen dhe publikimin e ofertës referente për qasje të hapur në lakun lokal apo qasje në bistream.