VENDIM KK 530.2.13 Miratimi i Raportit Vjetor te ARKEP per V.2012

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën plenare të mbajtur me dt. 12 Korrik, 2012 pas shqyrtimit të raportit vjetor me shumicë të votave nga deputet e pranishëm kanë miratuar raportin vjetor të ARKEP-t.