Raporti Vjetor 2017

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti), në  zbatim të  Ligji Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike dhe Ligjit Nr. 03/L-185 për Shërbimet Postare, publikon Raportin e rregullt Vjetor të Punës për vitin 2017.