Furnizim me pajisje për implementimin e platformës së kontrollit të kualitetit të shërbimeve për qasje në internet