Tenderët

 • Prishtinë, 25 Nëntor 2021

  Zhvillimi i platformës për aplikime online (DIGIT-ARKEP)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Korrik 2018

  Furnizim me pajisje për implementimin e platformës së kontrollit të kualitetit të shërbimeve për qasje në internet

  Furnizim me pajisje për implementimin e platformës së kontrollit të kualitetit të shërbimeve për
  qasje në internet

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Maj 2018

  Specialist për implementimin e bartshmërisë së Numrave

  Specialist për implementimin e bartshmërisë së Numrave

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Mars 2018

  Sherbimet e konsulente per vleresimin ekonomik te brezeve frekuencore per sherbimet IMT ne Kosove(percaktimin e pragut te cmimit te brezeve One-off fee) per nevojat e ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Tetor 2017

  Shërbimet e konsulencës për vlerësimin e brezave frekuencore për shërbime mobile brez gjera në Kosovë për nevojat e ARKEP-it

  Shërbimet e konsulencës për vlerësimin e brezave frekuencore për shërbime mobile brez gjera në Kosovë për nevojat e ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 08 Qershor 2016

  Shërbimet e Pastrimit të objektit të ARKEP-it

  Shërbimet e Pastrimit të objektit të ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Qershor 2016

  Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të ARKEP-it

  Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Maj 2016

  Furnizimi me telefona mobil (smart)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Maj 2016

  Furnizim me pajisje harduerike TIK

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Maj 2016

  Krijimin e Platformes per Kontrollin e Kualitetit (QoS) te Sherbimit te Qasjes ne Internet (IAQSME)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Maj 2016

  Furnizim me inventar per zyre

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Prill 2016

  Ofrimi i sherbimeve te Rilokimit Zhvendosjes se orendive materialeve percjellese si dhe Pajisjeve elektronike nga objekti aktual ne objektin e ri

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Prill 2016

  Shërbimet e përkthimit dhe lekturimit

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Prill 2016

  Furnizim me material shpenzues per zyre per nevojat e ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Mars 2016

  Furnizim me pajisje harduerike

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Dhjetor 2015

  Ofrimi i Shërbime të Internetit për ARKEP

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Nëntor 2015

  Sigurimi Fizik i Objektit të ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Nëntor 2015

  Furnizim me inventar per zyre

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 22 Tetor 2015

  Shërbimet e Mirëmbajtjes për ueb faqen e ARKEP-it dhe Zhvillimin e Ueb Site dhe Logos për KOS-CERT

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 19 Tetor 2015

  Furnizim me pajisje te IT-se

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Gusht 2015

  Shërbimet e Mirëmbajtjes për ueb faqen e ARKEP-it dhe Zhvillimin e Ueb Site dhe Logos për KOS-CERT

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Gusht 2015

  Furnizim me pajisje të IT-se

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Korrik 2015

  Servisimi dhe mirmbajtja e pajisjeve te Teknologjise se Informacionit

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Qershor 2015

  Sigurimi i automjeteve zytare te ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Qershor 2015

  Sherbimet e Pastrimit te objektit te ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Maj 2015

  Servisimi dhe mirmbajtja e pajisjeve te Teknologjise se Informacionit

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Prill 2015

  Shtypja dhe furnizimi me materiale per nevojat e ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 04 Mars 2015

  Sherbimet e perkthimit dhe lekturimit

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Dhjetor 2014

  Sigurimi Fizik i Objektit te ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Nëntor 2014

  Furnizim me pajisje të TI-së- Ritender

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Nëntor 2014

  Furnizim me material reklamues për nevojat e ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Nëntor 2014

  Furnizim me pajisje te TI-se- Ritender

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Nëntor 2014

  Krijimin e Qendres Kompjuterike dhe Reagime Emergjente CERT ne nivel nacional - Ndertimi i Kapaciteteve fillestare”Ritender

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Nëntor 2014

  “Krijimi i Platformës për Kontrollin e Kualitetit (QoS) të Shërbimit të Qasje në Internet (IAQSME)”/Ritenderë

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 05 Nëntor 2014

  Furnizim me pajisje të TI-së

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Tetor 2014

  Njoftim per Kontratë-“Krijimin e Qendrës Kompjuterike dhe Reagime Emergjente/CERT në nivel nacional - Ndërtimi i Kapaciteteve fillestare”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Tetor 2014

  Njoftim per Kontratë- Krijimi i Platformës për Kontrollin e Kualitetit (QoS) të Shërbimit të Qasje në Internet (IAQSME)”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 17 Tetor 2014

  Njoftim per Kontratë- Drive Test System për monitorimin e shërbimeve te reja te ofruara përmes teknologjive 3G, 4G (LTE)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Korrik 2013

  Ngritja e Infrastrukturës për Monitorim të Parametrave të Cilësisë së Shërbimeve Telekomunikuese (Telefonisë Fikse dhe Mobile)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Prill 2013

  Njoftim per Kontratë-Ngritja e Infrastrukturës për Monitorim të Parametrave të Cilësisë së Shërbimeve Telekomunikuese (Telefonisë Fikse dhe Mobile)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shkurt 2013

  Njoftim per Kontratë-Furnizim me dy Vetura për nevoja të ARKEP-it

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Nëntor 2012

  Njoftim per Kontratë-Furnizimi dhe Instalimi i Pajisjeve të Mbrojtjes së Objektit të ART-së/Kamera, Alarm dhe Shuarje Automatike të Zjarrit

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Gusht 2012

  Njoftim per Kontratë-“Furnizim me Pranues –Receiver Portable”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Korrik 2012

  Njoftim per Kontratë-“Furnizim me Pajisje Matëse të Radiacionit Elektromagnetik”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Korrik 2012

  Njoftim per Kontratë-“Sigurimi i Automjeteve të ART-së”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Korrik 2012

  Njoftim per Kontratë-Shërbime të Përkthimit për Nevoja të ART-së|

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Qershor 2012

  Njoftim për kontratë-“Shërbime Pastrimi të Hapësirave të ART-së”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Tetor 2011

  NJOFTIM PER DHENIE TË KONTRATES-Krijimi i bazes se te Dhenave Statistikore per Analiza te Tregut”

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 30 Shtator 2011

  Njoftim per kontrate-Objekt me Qira per ART-ne

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Shtator 2011

  Njoftim per kontrate - Zhvillimi i Faqes së Internetit për Nyjën Shkëmbyese të Internetit të Republikës Kosovës (KOSIX)

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Shtator 2011

  Njoftim per kontrate - Krijimi i Bazës së të Dhënave Statistikore për Analiza të Tregut

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 31 Gusht 2011

  Njoftim për Kontratë - Furnizim me Pajisje Matëse të Radiacionit Elektromagnetik dhe Pranuesit Portabel për Radiomonitorimin e Valëve Elektromagnetike

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 11 Korrik 2011

  Njoftim për Kontratë - Sigurimi i automjeteve dhe aksidenteve personale

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Korrik 2011

  Njoftim për Kontratë - Furnizim me Inventar

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 01 Korrik 2011

  Njoftim për Kontratë - Shërbime përkthimi

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Qershor 2011

  Njoftim për Kontratë - Shpallje në Gazeta

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Qershor 2011

  Njoftim për Kontratë - Furnizim me Kompjuterë për Nevoja të ART-së

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 10 Qershor 2011

  Njoftim për Kontratë - Pastrimi Ditor i Objektit të ART-së

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 09 Qershor 2011

  Njoftim për Kontratë - Furnizim me material shpenzues për zyre

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Shtator 2010

  Njoftim mbi dhënien e kontratës - Furnizim

  Konform nenit 40.3 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Shtator 2010

  Njoftimi per dhenje te Kontrates

  Konform nenit 40.3 të Ligjit nr.02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 02 Dhjetor 2009

  Njoftimi per dhenje te Kontrates objekt me qira

  Marrja e Objektit me Qira

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Nëntor 2009

  Njoftim për Kontratë

  : Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2009

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 06 Nëntor 2009

  Njoftimi per Kontrate

  Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2009

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Tetor 2009

  Njoftim për Kontratë

  Marrja e Objektit me Qira

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 24 Shkurt 2009

  Njoftim mbi dhënien e Kontratës

  Sigurimi i Automjeteve zyrtare të ART-së

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Shkurt 2009

  Njoftim per dhenje te Kontrates Furnizim me material Higjienik 2009

  Furnizim me material higjienik për nevojat e ART-se

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 23 Qershor 2008

  Njoftimi për kontratë - ritender

  Furnizim me pajisje për menaxhim dhe monitorim të spektrit Frekuencorë

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 07 Qershor 2008

  Njoftim për dhënie të kontratës

  Furnizim me Pajisje për Menaxhim dhe Monitorim të Spektrit Frekuencor

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 12 Maj 2008

  Njoftim për kontratë - Ritender

  Furnizim me pajisje për menaxhim dhe monitorim të spektrit Frekuencorë

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Prill 2008

  Njoftim mbi dhënjen e kontratës

  Furnizim me derivate të naftës për automjete dhe gjenerator

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Mars 2008

  Njoftim për Kontratë - Furnizim me pajisje për menaxhim dhe monitorim të spektrit Frekuencorë

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Mars 2008

  Njoftim për Kontratë - Furnizim me Derivate

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 20 Mars 2008

  Njoftim paraprak

  Furnizim me pajisje per menagjim dhe monitorim të spektrit frekuencorë

  lexo më shumë