Si duhet të parakualifikohem ?

Ø  Si duhet të para-kualifikohem për pjesëmarrje në ankand ?

Shiko rregullat e aplikueshme të Ankandit  për detaje rreth para-kualifikimit dhe informatë se çfarë dokumentacioni duhet të dorëzohet.

Ø  Ku dhe kurë duhet të dorëzoj dokumentet për para-kualifikim?

Aplikacioni se bashku me dokumentacionin e kërkuar duhet te dorëzohet në Zyrën e ARKEP-it në Prishtinë,  Rr. Pashko Vasa nr. 12 Prishtinë   deri 09/12/2013

Ju duhet të dorëzoni dokumentet në vijim:

1)      Aplikacionin për pjesëmarrje të plotësuar dhe të nënshkruar nga pjesëmarrësi.

2)      Në qoftë se Aplikacioni  dorëzohet nga një grup/konzorcium i operatorëve ekonomik, në këtë rast grupi, së bashku me aplikacionin e tyre, duhet dorëzoj një deklaratë të qartë ku":

-        të gjithë anëtarët e grupit janë së bashku dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e aplikacionit të grupit, dhe në rast se grupi është fitues i ndonjë blloku frekuencor, ti kryej të gjitha obligimet e parapara konform rregullave të ankandit ;

-        konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se nuk janë duke marrë pjesë individualisht dhe/ose në grupe tjera në procedurën e njëjtë të ankandit ; dhe

-        të gjithë anëtarët të grupit për të autorizuar partnerin udhëheqës të veproj në emër të grupit.

Aplikacionin mund të shkarkohet nga ueb faqja zyrtare e Autoritetit në linkun: www.arkep-rks.org/

3)      Certifikatën e Regjistrimit të biznesit,

4)      Autorizim të Përgjithshëm dhe/apo Licencë për ofrimin e shërbimeve komunikuese elektronike.

5)      Dëshmi se  qenë aktiv së paku tri (3) vitet e fundit në ofrimin e shërbimeve komunikuese elektronike .

6)      Dëshmi mbi qarkullimin ne tri vitet e fundi,  ku të hyrat e operatorit/ndërmarrësit për tri (3) vitet e fundit në/nga ofrimi i shërbimeve komunikuese elektronike kanë qenë së paku; 5,000,000.00€.

7)      Dëshmi mbi Pagesa e taksës administrative për pjesëmarrje në shumë prej 2,500.00€ .

8)      Autorizimin i Pjesmarrsit për Përfaqsuesin (e dhënë në Shtojcën 2)

9)      Deklarata  e Konformitetin (e dhënë në Shtojcën 3);

10)  Garancionin  bankar, (e dhënë në Shtojcën 4)

Pjesëmarrësi duhet ti dorëzoj dokumente origjinale ose  kopje të noterizuara  të kërkuara, të cilat duhet të përmbajnë informacionet e fundit, të azhurnuara apo informacionet plotësuese të kërkuara.

Kërkesat për informacione sqaruese duhet të dorëzohen me shkrim përmes elektronike në e-mail adresën; ankandi@arkep-rks.org.