Udhëzuesi për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

ZYRTARI PËRGJEGJËS PËR SINJALIZIM

Rinor Raci

rinor.raci@arkep-rks.org 

+383 38 211 719

Adresa: Rr. Bedri Pejani Nr.23, 10000 Prishtinë

LIGJI NR. 06/L-085 PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE

Rregullore (QRK) Nr 03/2021 për përcaktimin e procedurës për pranimin dhe trajtimin e rasteve të sinjalizimit

Formular për raportimin në interes publik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Për më tepër informata rreth Udhëzuesit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve mund të klikoni këtu