Njoftim per Tarifimin e Numrave

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), njofton ofruesit e shërbimeve telekomunikuese se ka filluar me tarifimin e numrave nga data 01.01.2009. Tarifat për përdorim të numrave janë përcaktuar duke marrë  si dokumente bazë rekomandimet e CEPT-ECC.

Me rastin e përcaktimit po ashtu është analizuar baza e të dhënave të ITU-së për tarifimin e numeracionit  dhe rekomandimet e tyre si dhe  janë shqyrtuar e analizuar të gjitha praktikat e mira të shteteve evropiane. 

Për më gjerësisht mund të konsultoni VENDIMIN PER TARIFIMIN E NUMRAVE i cili është publikuar në faqen tonë të internetit.