RAPORTI VJETOR I ARKEP PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA JANAR-DHJETOR 2014

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare  (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve ofrues  të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, njofton se ka publikuar raportin "Raporti Vjetor per kualitetin e sherbimeve te komunikimeve elektronike”( periudha Janar – Dhjetor   - 2014)

Dokumenti në fjalë është përgatitur në bazë të të dhënave të deklaruara dhe raportuara nga operatorët / ofruesit e shërbimeve komunikimeve elektronike, të cilët janë të autorizuar nga ARKEP për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike (telefonisë fikse, mobile) si dhe te dhenave qe ARKEP ka siguruar gjate matjeve te realizuara ne periudhen Janar-Dhjetor 2014.