Pasqyra e tregut të Komunikimeve Elektronike _Indikatorët kryesor për TM3 2014

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare  (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar/licencuar dhe atyre potencial të shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, njofton se ka publikuar raportin "Pasqyra e Shkurtër e Indikatorëve të Tregut të Komunikimeve Elektronike" për tremujorin e tretë  (TM3 - 2014).

Dokumenti në fjalë është përgatitur në bazë të të dhënave të dorëzuara nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve komunikimeve elektronike, të cilët janë të autorizuar nga ARKEP për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike (telefonisë fikse, mobile, internetit,dhe linjave me qira).