Njoftim për Opinionin lidhur me publikimin e Raportit; 'Pasqyra e Tregut të Shërbimeve Postare në Republikën e Kosovës për vitin 2013’

Në përputhje me dispozitat e nenit 6 pika (1.10) dhe pika (1.13) të Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbime Postare, Sektori i Shërbimit Postar (SSHP) në kuadër të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (Autoriteti) si organ përgjegjës Rregullator për Sektorin e Shërbimeve Postare, pas aprovimit nga Bordi Drejtues i Autoritetit në mbledhjen e LX të mbajtur më datë; 27 Maj 2014, publikon dokument Raportin;  'Pasqyra e Tregut të Shërbimeve Postare për vitin 2013 në Republikën e Kosovës'.

Ky dokument Raport ka për synim dhe qëllim informimin e publikut - opinionin e gjerë, palëve të interesit, përkatësisht informimin e operatorëve postar të licencuar për ofrimin e shërbimeve postare dhe atyre potencial të cilët pretendojnë për të hyrë në tregun e shërbimeve postare, dhe shfrytëzuesit konsumator të shërbimeve postare.

Raporti është përgatitur mbi bazën e analizimit të të dhënave zyrtare dhe informacioneve të pranuara për vëmendje të Autoritetit nga gjithë operatorët e shërbimeve postare për veprimtarinë - aktivitetet postare dhe të dhënat tjera që ndërlidhen me ofrimin dhe realizimin e shërbimeve postare dhe atyre korrier.

Autoriteti, sqaron të gjitha palët pjesëmarrëse në sektorin e Shërbimeve Postare dhe publikun - opinionin e gjerë, se bazuar në detyrimet e saja ligjore dhe konsideratën për ruajtjen e fshehtësisë dhe konfidencialitetin e të dhënave, jo të gjitha informacionet, të dhënat dhe treguesit e raportuar nga operatoret postar janë të përfshira dhe publikuara në këtë raport.

Raporti, pasqyron gjendjen reale të tregut të shërbimeve postare në Republikën e Kosovës dhe është hartuar duke marrë në konsideratë kushtet dhe gjendjen e tanishme të sektorit postar në Republikën e Kosovës.