Komunikatë për media

Komunikatën është prezantuar nga Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit, me qellim te paraqitjes se te dhënave dhe treguesve kryesor te tregut te telekomunikacionit për vitin 2011 te dhëna këto te shpalosura ne detaje me raportin vjetor te vitit 2011 te ART-se te dorëzuar ne Kuvendin e Kosovës me date; 23/05/2012 dhe i publikuar ne ueb faqen e ART-se http://www.art-ks.org/?cid=1,32

Lexo Komunikatën