Draft Rregullore per Sherbime Radio Amatore ne Republiken e Kosoves

Njoftim per zgjatjen e konsultimit publik

ART,  lidhur me Draft Rregulloren per Sherbimet Radio Amatore, ka organizuar konsultimin publik, me kohëzgjatje prej 30 dite, nga data 22.11 deri  22.12.2011, gjithe kete me qellim qe palet e interesuara te mund te  paraqesin kendveshtrimet/pikepamjet e tyre lidhur me ceshtjen subjekt i konsultimit.

Me date 24.01.2012, per te njejten teme, eshte mbajtur edhe takimi konsultativ, me qe rast  jane ftuar ish radio amatoret e Kosoves, te cilet jane konsideruar si kontribues ne kete proces dhe persona ndaj te cileve do te gjeje zbatim kjo rregullore. Ne takimin e mbajtur jane degjuar komentet dhe kendveshtrimet e tyre, per paraqitjen e te cilave ne formë te shkruar dhe trajtim me te gjere, keta akter kane kërkuar zgjatjen e afatit te konsultimit publik.

Bordi i Art ne mbledhjen e XXXI, duke pasur ne konsiderat kerkesen e tyre, ka vendosur konform pikes 3.1 te, Udhëzuesit për Procedurat e Këshillimit me Publikun, duke zgjatur periudhen e konsultimit publik edhe per 15 dite, dhe ate nga data 01.02.2012 deri 15.02.2012.

Duke pasur parasysh kete zgjatje, ART njofton dhe fton të gjithe te interesuarit, qe brenda kesaj periudhe kohore,  të shprehin me shkrim komentet, sugjerimet apo verejtjet e tyre .

Dokumentacioni përkatës gjendet i publikuar në ueb faqen e ART: www.art-ks.org.

Draft Rregulloren per sherbimet radio amatore ne Republiken e Kosoves

Per informacion mund të kontaktoni në adresën e e-mail: vjollca.limani@art-ks.org ose info@art-ks.org