Këshillim Publik mbi Draft Dokumentin “Tabela e Shpërndarjes dhe Shfrytëzimit të Spektrit Frekuencorë në Brezin 9 KHZ DERI 275 GHZ në Republikën e Kosovës“

Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenet; Nenet, 63 pika 1,2, 3, të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85, të Dokumentit, Politikat e Sektorit te Telekomunikacionit 3.7.2 a5  të Qeverisë së Kosovës (MTPT) dhe Vendimit Nr. 25, të datës; 15 Nëntor 2010, njofton të gjitha palët e interesuara se nis këshillimin publik për draft dokumentin; “Tabela e Shpërndarjes  dhe Shfrytëzimit të Spektrit Frekuencorë në Brezin 9 KHZ DERI 275 GHZ në Republikën e Kosovës“.

Për informata më të hollësishme klikoni http://www.art-ks.org/?cid=1,150,257