Njoftim për Këshillim Publik

Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenet;, 4 pika 4, 69, 70, 74, 76 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-85, njofton të gjitha palët e interesuara se nis këshillimin publik për draft rregulloren për regjistrimin e gjithë përdoruesve mobile.

Te interesuarit duhet të shprehin mendimet e tyre brenda 30 ditëve nga data e publikimit të këtij njoftimi.

Dokumentacioni përkatës gjendet i publikuar ne faqen e web të ART: www.art-ks.org

Për informacion mund të kontaktoni në adresën e e-mail: consult@art-ks.org