Vendimi Nr. 1882 per vazhdimin e procesit te Analizes se Tregjeve 3a dhe 2b

 

Bordi i ARKEP, në mbledhjen e 10 të mbajtur më 28 janar 2022, ka miratuar vazhdimin e procesit të analizës së tregjeve si vijon:

a)       Qasja lokale me shumicë e ofruar në lokacion fiks (Tregu 3a);

b)      Qasja në nivel qendror me shumicë e siguruar në lokacion fiks për produktet e tregut masiv (Tregu 3b)

Sipas këtij vendimi, procesi i vazhdimit të analizës fillon më 01 janar 2022 dhe përfundon më 31 mars 2022.