Formohet Komisioni për Vlerësimin e Ofertave

Më 22 Janar 2007, Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit ka marrë Vendimin për formimin e Komisionit për Vlerësimin e Ofertave, si pjesë e procesit tenderues për përzgjedhjen e operatorit të dytë të telefonisë mobile në Kosovë.

Komisioni në fjalë përbëhet nga këta anëtarë: 

   1. Lulzim Kurtaj, Kryesues, i emëruar nga Bordi i ART-së
   2. Petrit Derguti, anëtar (i emëruar nga Bordi i ART-së)
   3. Arben Qirezi, anëtar (i emëruar nga Kryeministri)
   4. David Hitkok, anëtar (i emëruar nga PSSP-UNMIK)
   5. Poul Rich, anëtar (i emëruar nga PSSP-UNMIK).