Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit merr pjese në Forumin 3 të Komisionit Evropian

Letonia

Budva, 4-5 Shkurt 2010

Forumi i tretë i projektit të Komisionit Evropian për “ Monitorimin e Komunikimeve Elektronike dhe Shërbimeve të Shoqërisë Informative për Vendet në Zhvillim” i mbajtur me 4 dhe 5 shkurt 2010 në Budva, u organizua nga Agjencia për Komunikimin Elektronik dhe Shërbimet postare të Malit të Zi.

Në këtë Forum Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART) ishte i përfaqësuar nga z. Ekrem Hoxha, Kryetar i Bordit të ART-ja dhe z. Lulzim Kurtaj, Anëtar i Bordit.

Agjenda e  kësaj Konference për rregullatorët përfshiu prezantimin e të dhënave krahasuese ndërshtetërore të paraqitura në Raportin III-të të monitorimit.

Përveç prezantimit të Raportit te III-të, forumi diskutoi reformat e BE-së në sektorin e Telekomit si dhe çështjet ne vijim:

  • Qasja Broadband në kontekstin e politikave kombëtare të shërbimeve universale
  • Kalimi në teknologjinë digjitale dhe dividentin digjital, riorganizimin e spektrit të GSM dhe koordinimin në
    lidhje me çështjet ndërkufitare mbi spektrin frekuencor.
  • Mbrojtja e konsumatorit, për rolin e rregullatorëve në promovimin e transparencës, cilësinë e shërbimeve
    dhe net-neutralitetin.
  • Konkurrenca në infrastrukturën Broadband.

Delegacioni i ART-së  shprehu gatishmërinë  për intensifikim të bashkëpunimit me qëllim të zhvillimit të vazhdueshëm të sektorit të telekomit, menaxhimin e sfidës së integrimit në mekanizmat përkatës evropian dhe botërorë.