Njoftim për Fillimin e procesit të Konsultimit Publik të “Draft Rregullores për Analizat e Tregut”

 

Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79  paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit me Vendimin nr. 1434 (nr. Prot. 091/B/1) 9ka miratuar fillimin e konsultimit publik  të “Draft Rregullores për Analizat e Tregut

Procesi i konsultimit publik fillon nga data 12 Shtator 2019 dhe përfundon më datë 26 Shtator 2019.

Komentet tuaja mund t’i dërgoni në e-mail adresën arijan.qorolli@arkep-rks.org ose info@arkep-rks.org.