NJOFTIM PER FILLIMIN E PROCESIT TE KONSULTIMIT PUBLIK TE DOKUMENTEVE PER ANALIZEN E TREGJEVE ME PAKICE DHE ATO TE INTERKONEKCIONIT NE RRJETET E TELEFONISE FIKSE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10, paragrafi 5), neni 31, paragrafi 8), neni 79, paragrafi 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) dhe 3) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 27 për Analizat e Tregut (Ref. ARKEP Nr. Prot. 041/B/14), neni 3, paragrafët 1), 3) dhe 4), neni 4, paragrafët 3.8) dhe 3.9) (tutje referuar si; Rregullorja për Analizat e Tregut) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si; ARKEP ose Autoriteti), Bordi I ARKEP me Vendimin nr. 1336 (nr. Prot. 021/B/19) ka miratuar fillimin e konsultimit publik për analizën e tregjeve me pakicë dhe ato të interkoneksionit në rrjetet e telefonisë fikse.Për informata më të detajuara klikoni këtu.