ART merr vendim për standardizimin e raportimit të operatorëve të licencuar

Prishtinë, 18 Mars 2010

Në mbledhjen e Bordit të ART, të mbajtur më datë 15 Mars 2010, Bordi morri vendim që sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART të gjithë ofruesit e licencuar të shërbimeve telekomunikuese obligohen të dërgojnë të gjitha të dhënat e specifikuara nga zyrtarët/ekspertët e ART në baza tre (3) mujore.