DEKLARATAT E OPERATORËVE (IPKO FIKS DHE IPKO MOBILE) PËR KUALITETIN E SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE (PERIUDHA 2014)

Deklarata e Kualitetit të Shërbimeve për shërbimin telefonik në dispozicion për publikun të operatorit IPKO fiks për vitin 2015

Ipkofiks-D3

Ipkofiks -Ipkofix

Ipkofiks -Ipkomobile

Ipkofiks -Vala

Ipkofiks -Zmobile

Ipkofiks -TiK

Deklarata e Kualitetit të Shërbimeve për shërbimin telefonik në dispozicion për publikun të operatorit IPKO mobile për vitin 2015:

Ipkomobile-D3

Ipkomobile -Ipkofix

Ipkomobile -Ipkomobile

Ipkomobile -TiK

Ipkomobile -Zmobile

Ipkomobile -Vala

Deklarata e Kualitetit të Shërbimeve për SMS të operatorit IPKO mobile për vitin 2015:

Ipkomobile -D3

Ipkomobile -Ipkomobile

Ipkomobile -Vala

Ipkomobile -Zmobile