Këshillim Publik mbi Draft Rregulloren për "Të dhënat statistikore periodike të ndërmarrjeve për operimin e rrjetev

  • Prishtinë, 20 Korrik 2011

    Këshillim Publik mbi Draft Rregulloren për "Të dhënat statistikore periodike të ndërmarrjeve për operimin e rrjeteve dhe/ose shërbimeve telekomunikuese"

    Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), mbështetur në nenin 1, pika (2); nenit 4, pika (4); nenit 12 pikat (1), (2), dhe (3) të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/7, të ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085 (tutje i njohur si - Ligji); nenit 6. 1.13 i Ligjit për Shërbimet Postare; pika 2.1 e dokumentit...

    lexo më shumë