Vendimet

 • Prishtinë, 10 Mars 2016

  VENDIM Nr. 776 Për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit Nr. 695

  Bordi në mbledhjen e 4) me radhë të mbajtur me datën 4 Mars 2016, pas shqyrtimit të materialit të përgatitur nga Sektori i Shërbimit Postar mori Vendim për plotësim dhe ndryshim të vendimit me Nr.695.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Nëntor 2015

  Vendimi Nr 721 - Shqiptimi i masës proporcionale të sanksionit ekonomik ndaj 3P Shpk

  Konform procedurave të rregullta ligjore, në ushtrim të mandatit të saj ligjor, Bordi Drejtues i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen LXXIV) me radhë të mbajtur me datat; 12 dhe 13/11/2015, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe dëshmive të...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 16 Tetor 2015

  Vendim Nr 697 - Miratimin e tarifave per licencim dhe tarifes se rregullt vjetore per sherbimet postare

  Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafi (23), neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje; LKE); nenit 6 paragrafi (1), nën-paragrafi (1.5) dhe nenit 26 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 03/L-173 për Shërbime Postare (tutje; Ligji) dhe në përputhje...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 15 Tetor 2015

  Vendim Nr 695 - Miratimi i Tarifave te Sherbimeve Universale Postare

  Në mbështetje të neneve; neni 10 paragrafi (23), neni 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje; LKE); neneve; neni 6 paragrafi (1.3) të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare (tutje; Ligji); nenit 16 pika (3) e Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012, për licencim...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Qershor 2015

  Vendim Nr. 654 - Urdheri dhe Shqiptimi i mases se sanksionit ekonomik ndaj Primail Shpk

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 26 Mars 2015

  VENDIMT Nr. 611 për përfundimin e vlefshmërisë së Licencës të operatorit postar ‘Salbatring Int. Shpk

  Në mbështetje të nenit 79 paragrafi (2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, (tutje; LKE); neneve; neni 6 nën-paragrafi (1.2), neni 25 paragrafi (1.1) të Ligjit Nr. 03/L-173, për Shërbime Postare (tutje; Ligji); nenit 14 të Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2012, për licencim...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 03 Shkurt 2015

  Vendim Nr.585 per Ndalimin e Aktiviteteve te pa-licencuara te sherbimeve postare

  Në mbledhjen e rregullt të BoD, të LXV), të mbajtur më datë; 27 Janar, 2015, bazuar në shqyrtimin e njoftimit dhe ankesës së parashtruar nga OPP ‘Posta e Kosovës Sh.A’, dhe provave të administruara nga zyrtarët e autorizuar sipas ‘Autorizimit Specifik’ (Ref.Nr....

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 25 Shkurt 2014

  Vendimi Nr. 458 - Miratimi i Rregullores per Standardet e Kualitetit te realizimit te ShUP

  “Konform procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjeve bazë dhe rregulloren e brendshme të Autoritetit, mbështetur në konkluzionet e dala nga mbledhja e LVII) e BoD e mbajtur me datat; 3 & 4 Shkurt, 2014 ndërlidhur me pikën 4) të rendit të ditës, me “Vendimin Nr. 458 –...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Dhjetor 2013

  Vendim Nr 432 - Per uljen e Limit te Peshes per Sherbimet e Rezervuara Postare

  Në mbështetje të neneve; nenit 79 paragrafët 1) dhe 2), nenit 82 paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109; nenin 6 paragrafi 1.4; të Ligjit nr. 03/L-173 për Shërbime Postare, në përmbushje të obligimeve që dalin nga dokumenti 'Politikat strategjike...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 14 Tetor 2013

  Vendimi Nr.402-Miratimiin e Këshillimit për ‘Draft Vendimi për Përcaktimin e shkallës së peshës-limitin për Shërbimet e Rezervuara Postare’

  Bordi i Autoritetit në mbledhjen e LII të mbajtur me datë; 25 dhe 26 Shtator 2013, konform procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjeve bazë dhe rregulloren e brendshme të Autoritetit dhe pas shqyrtimit të propozimit dhe “Rekomandimit për harmonizimin e shkallës së peshës...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 28 Maj 2013

  Vendimi Nr. 351 - Miratimi i Tarifave per Sherbimet Universale Postare

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Qershor 2012

  Vendim Nr.220 - Shqiptimin e mases sanksionuese ndaj PTK Sh a - Posta e Kosoves

  Bordi i ART-së në mbledhjen e XXXVI me radhë të datës; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara pas trajtimit/shqyrtimit të rekomandimit të Sektorit të Shërbimeve Postare (SSHP), analizimit të materialeve dhe dëshmive të pranuara dhe konstatimeve, vendosi për...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 21 Nëntor 2011

  Vendim Nr.148 - Miratimi i Rregullores per Parimet dhe Procedurat e Inspektimit

  Vendimi nr. 148 mbi Miratimin e Rregullores të cekur më lartë përcakton se akti në fjalë është sjellë nga Bordi lidhur me aprovimin e këtij akti sekondar dhe i njejti hynë në fuqi më 21.11.2011, gjegjësisht në ditën e nënshkrimit të tij.

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 13 Shtator 2011

  Vendimi 123_Miratimi i Rregullores per te dhenat statistikore periodike

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 06 Shtator 2011 mori vendim (Vendimi Nr.123; ART Nr.Prot.047/B/11) për miratimin e Rregullores për “Të dhënat statistikore periodike të operatorëve, të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare” (Rregullorja Nr.11, ART...

  lexo më shumë
 • Prishtinë, 18 Prill 2011

  Vendimi Nr. 80 - Miratimi i tarifave për licencim të operatorëve postar dhe vendosja e tarifës së rregullt vjetore (One-off-fee) për operatorët e Shërbimeve Postare

  Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 08.04.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për "Miratimin e tarifave për licencim dhe tarifës së rregullt vjetore për shërbimet postare".

  lexo më shumë