Zgjidhja e Konflikteve

Bazuar në Rregulloren për procedurën e zgjedhjes së Konflikteve, një procedurë për zgjedhje të konfliktit mund të filloj me kërkesë të njërës palë në konflikt ose me vetiniciativë. Zgjedhja e konfliktit nuk është e kufizuar në mes operatorëve/ofruesve të shërbimeve telekomunikuese, por përfshinë edhe shfrytëzuesit/përdoruesit fundor.

Procedura për zgjedhjen e konfliktit fillon me themelimin e komisionit për zgjedhje te konfliktit, i përberë nga tre (3) anëtarë ku njeri prej tyre caktohet si Kryesues i Komisionit.

Kohëzgjatja maksimale për marrjen e një vendimi nga ART për zgjidhjen e konfliktit është 3 muaj nga dita e pranimit te kërkesës, respektivisht vendimit të lëshuar nga ART për inicimin e procedurës për zgjidhje të konfliktit.

Vendimi i komisionit duhet të zbatohet brenda 15 ditëve nga dita e pranimit te vendimit nga palët ne konflikt

Kundër vendimit te komisionit mund te ankimohet ne Bordin e ART-së brenda afatit kohor prej 15 ditëve nga dita kur pala është njoftuar me vendimin e komisionit.