Draft Rregullore Nr.20 - Per Dhenien dhe Shfrytezimin e Radio frekuencave

Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), në mbledhjen e L (50) me radhë të mbajtur më datë: 4&5 Korrik  2013, pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgatitur nga Departamenti i Menaxhimit te Frekuencave  (DMF) me përkrahje dhe bashkëpunim me ekspertët TAIEX te ardhur përmes programit të asistencës teknike nga KE,  përpiloi dokumentin Draft ' RREGULLORE PËR 'DHËNIEN DHE SHFRYTËZIMIN E RADIO FREKUENCAVE'.

Procesi i këshillimit publik  per kete Draft Rregullore fillon  më datë: 22 Korrik, 2013 dhe përfundon më: 22 Gusht  2013.

Të gjithë të interesuarit mund të paraqesin komentet e tyre në e-mail adresat: info@art-ks.org dhe visar.halimi@art-ks.org , deri me date 20 Gusht 2013