Pergjigje ne Komentet e IPKO LLC lidhur me tarifat e spektit Frekuencor

Ndërlidhur me ndryshimet në ish rregulloren për tarifimin e spektrit frekuencor tani më në përputhje me përkufizimet dhe termet si dhe dispozitat kalimtare të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 të emërtuar si; Rregullorja për Pagesat për Shfrytëzimin e Radio Frekuencave, në nenin 5 paragrafi 5.2) si dhe komentet e juaja, respektivisht të operatorit IPKO Telecommunications LLC të datës; 30/11/2012, pas shqyrtimit të tyre dhe udhëzimit të Bordit Drejtues, në vijim ju paraqesim përgjigjet dhe sqarimet e ARKEP ndërlidhur me vendimin e Bordit dhe çështjeve të parashtruara nga ana e juaj.