Vendim Nr 1918 - filllimi i konsultimit publik per Tregun 3a dhe 3 b

Ju njoftojme se ARKEP në mbështetje neni 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.3), nenit 79  paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), me Vendimin nr:1918  dt. 21/03/2022 ka miratuar fillimin e  Konsultimit Publik të dokumentit “Draft Vendimeve për Anulimin e detyrimeve rregullatore për ndërmarrjen Telekomi i Kosovës Sh.A dhe IPKO Telecommunications LLC, si dhe  “Draft Raportit për Analizën e tregjeve 3a dhe 3b

Komentet tuaja mund t’i paraqitni në e-mail adresën: enver.bajcinca@arkep-rks.org, dafina.sadikaj@arkep-rks.org, ose ne info@arkep-rks.org

Procesi i konsultimit publik fillon më datë 21 Mars, 2022 dhe përfundon më 20 Prill, 2022.

Shkarko dokumentin